Loading...
REGULAMIN 2020-06-03T07:59:41+00:00

Regulamin korzystania
z kortów tenisowych w Giżycku, przy ul. Moniuszki

1. Korty tenisowe służą wyłącznie do gry w tenisa ziemnego. Nie można z nich korzystać w innych celach, a w szczególności uprawiać innych dyscyplin sportu.
2. Korty tenisowe obejmują: cztery korty tenisowe o nawierzchni z mączki ceglanej.
3. Korty są czynne (z wyjątkiem dni świątecznych): poniedziałek – piątek w godzinach 15:00-21:00, w pozostałe dni i inne godziny tylko po wcześniejszej rezerwacji pod numerem: 791 055 211
4. Zarządca kortów zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania obiektu oraz do odwoływania ustalonych wcześniej rezerwacji.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z kortów tenisowych, należy zapoznać się z regulaminem oraz wszelkimi instrukcjami i zasadami użytkowania obiektu.
6. Korzystanie z kortów możliwe jest tylko przy korzystnych warunkach atmosferycznych. Decyzję o możliwości korzystania z kortów podejmuje każdorazowo zarządca.
7. Ze względu na możliwość uszkodzenia nawierzchni zabrania się gry w przypadku, gdy kort jest zbyt mokry lub suchy.
8. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do uiszczenia opłaty za korzystanie z kortu zgodnie z cennikiem stanowiącym integralną część regulaminu.
9. Wynajem kortów odbywa się w systemie godzinnym lub półtoragodzinnym.
10. Godzina obejmuje 55 minut gry na korcie oraz 5 min na przygotowanie kortu dla następnych użytkowników.
11. Półtora godzina obejmuje 85 minut gry na korcie oraz 5 min na przygotowanie kortu dla następnych użytkowników.
12. Opłaty za korzystanie z kortu dokonuje się przed rozpoczęciem gry.
13. Rezerwacji kortu można dokonać codziennie osobiście lub telefonicznie u obsługi kortów pod nr tel. 791055211. Rezerwację uznaje się za dokonaną po jej opłaceniu.
14. Odwołanie rezerwacji bez obowiązku dokonywania opłaty jest dopuszczalne nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem. Nieodwołana rezerwacja kortu traktowana jest jako wykorzystana i obowiązuje opłata według cennika. Od sytuacji tej zwalniają jedynie warunki atmosferyczne uniemożliwiające grę.
15. Dwukrotne niestawienie się do gry bez odwołania na wcześniej zarezerwowanym korcie powoduje wykreślenie rezerwacji z harmonogramu.
16. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 15 minut i nie powiadomi o spóźnieniu bądź rezygnacji obsługi.
17. W przypadku gdy kort jest czynny, a osoba nie skorzysta z kortu, rezerwacja i przedpłata przepadają.
18. Stałe rezerwacje muszą być opłacone za minimum jeden miesiąc z góry.
19. Zarządca kortu zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji kortu z powodu rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej lub telefonicznie.
20. Każdy korzystający zobowiązany jest do wyrównania nawierzchni kortu po zakończonej grze.
21. Każdy korzystający ma prawo wejść na kort dokładnie o godzinie opłaconej i zobowiązany jest opuścić kort niezwłocznie po zakończeniu rezerwacji.
22. Każdy korzystający z kortów tenisowych ma obowiązek posiadania obuwia sportowego przeznaczonego do gry w tenisa (bezwzględnie na gładkich spodach lub w tzw. jodełkę) oraz strój sportowy.
23. Na terenie kortów tenisowych obowiązuje całkowity zakaz:
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
b) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
c) wnoszenia wszelkich niebezpiecznych przedmiotów,
d) wprowadzania zwierząt,
e) wprowadzania pojazdów kołowych jak: rower, hulajnoga itp.,
f) zakłócania porządku publicznego, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego, w szczególności używania wulgarnego słownictwa.
g) używania przedmiotów znajdujących się na terenie kortu niezgodnie z ich przeznaczeniem
h) zaśmiecania obiektu oraz niszczenia nawierzchni kortu jak i elementów infrastruktury obiektu.
i) palenia tytoniu,
24. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu są bezwzględnie zobowiązane podporządkować się nakazom obsługi, a także bezwzględnie przestrzegać regulaminu, instrukcji i zasad korzystania z obiektu.
25. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju oraz ciszy.
26. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się w szczególności do zaleceń obsługi kortów tenisowych mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez zwrotu kosztów wstępu.
27. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) rzeczy korzystającego z kortów pozostawione i zaginione na terenie obiektu.
b) szkody w następstwie nieszczęśliwych wypadków, stanu zdrowia korzystającego z kortów.
c) osoby, które zniszczą lub uszkodzą obiekt lub wypożyczony sprzęt zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.
28. Korzystający z kortu przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
29. Wszelkie tłumaczenia się brakiem znajomości treści Regulaminu i Cennika nie będą uwzględniane.
30. Regulamin jest wiążący nie tylko dla uczestników, ale także dla wszystkich osób przebywających na terenie kortów.
31. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zarządzającemu.
32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020r.
37. Zarządcą kortu jest Radosław Narwojsz prowadzący działalność pod firmą Radlight Zakole, nr 2, 11-500 Giżycko, NIP 8451647713

Procedury postępowania i zasady treningu
w czasie trwania pandemii Covid-19

Amatorzy:
• rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
• obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
• obowiązuje limit czterech osób na kort
• rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) – obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry
• piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu
• konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową
• po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu

Zajęcia grupowe w klubie (grupy dziecięce):
• zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu).
• obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
• obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć
• piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby , takim jak przy grupach zawodniczych.
• do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie, chyba że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwej odległości od siebie.

Facebook

KORTY TENISOWE GIŻYCKO